logoVOF_ico   Het advocatenkantoor Pollet & Ghys te Meulebeke, tussen Tielt en Roeselare (West-Vlaanderen), werd opgericht door advocaten Frederik POLLET en Veronique GHYS. Beide advocaten-vennoten zijn respectievelijk sinds 1995 en 2003 aan de balie.

Het kantoor ligt in het grensgebied van de arrondissementen Brugge en Kortrijk. U kan er terecht voor een algemene rechtspraktijk met bijzondere oriëntatie naar :

en 'last but not least' :

 

U bijstaan, onze zaak !

Steeds houden wij uw doel voor ogen en bedenken wij uw juridische strategie.

 

 


IN DE KIJKER : 

 

Circulaire 2017/C/2 betreffende de fiscale co-ouderschapsregeling van 20.01.2017

 

Deze circulaire bespreekt de wijzigingen die de W 03.08.2016 betreffende de belastingvrije som voor kinderen in geval van co-ouderschap (BS 11.08.2016, 2de editie) heeft aangebracht in art. 132bis, WIB 92.

 

Tot nu toe beperkte art. 132bis, WIB 92 (verdeling van de belastingvrije som voor ouders die niet meer samenleven voor de kinderen  waarvan de huisvesting gelijkmatig is verdeeld over de beide belastingplichtigen), de fiscale co-ouderschapsregeling tot de kinderen die onder het ouderlijk gezag stonden.

 

Dat betekende dat alleen de gemeenschappelijke niet ontvoogde minderjarige kinderen van de twee ouders in aanmerking kwamen voor de verdeling van de toeslag op de belastingvrije som waar die kinderen recht op gaven.

 

De meerderjarige kinderen en de ontvoogde minderjarige kinderen kwamen nooit in aanmerking.

 

De wetgever vond die situatie onrechtvaardig omdat een meerderjarig kind juist meer financiële inspanningen van de ouders vergt (kosten voor hoger onderwijs, kledij, levensonderhoud …).

 

Lees meer: Fiscale co-ouderschapsregeling ook voor meerderjarige studerende kinderen

Op 1 juli 2017 treedt een nieuwe regeling in werking inzake het bevel tot betalen van verkeersboetes. Een programmawet van 25 december 2016 wijzigt daartoe de huidige regeling voorzien in art. 65/1 Wegverkeerswet (art. 45-50 Programmawet).

Huidige regeling (tot 1 juli 2017)
Het bevel tot betalen maakt deel uit van een vereenvoudigde procedure om bepaalde inbreuken op de Wegverkeerswet administratief af te handelen. Wanneer iemand een administratieve geldboete krijgt opgelegd, wordt die in eerste instantie onmiddellijk geïnd. Wordt de geldsom, na een eerste herinnering, niet betaald, dan stelt de procureur een minnelijke schikking voor en volgt desgevallend een tweede herinnering. Wordt de boete dan nog niet betaald, dan stuurt men een bevel tot betalen, van hetzelfde bedrag, per gerechtsbrief naar de overtreder. Indien de overtreder nog steeds niet betaalt en evenmin tijdig bezwaar indient, dan wordt het bevel van rechtswege uitvoerbaar. De geldsom wordt geïnd door de FOD Financiën via de normale burgerrechtelijke invorderingsprocedure, aangezien het gaat om een administratieve geldboete.

Lees meer: De administratieve geldboete in verkeerszaken en de nieuwe 'schorsing van het recht tot sturen'

Vanaf 01/01/2017 worden de opdecimes waarmee de wettelijk bepaalde geldboeten en bijdragen worden aangepast, verhoogd van 50 naar 70.  Praktisch betekent dit dat de geldboeten -zoals die wettelijk zijn bepaald- worden vermenigvuldigd met een factor 8 voor feiten die vanaf 01/01/2017 worden gepleegd.  De bijdrage aan het Fonds voor slachtoffers van geweldmisdrijven (25.00 EUR) en die wordt opgelegd na 01/01/2017 wordt eveneens vermenigvuldigd met een factor 8 (dus 200.00 EUR).  Het gaat enkel om geldboeten en bijdragen opgelegd door een Rechtbank.

Er is aldus een verschillende werking in de tijd naargelang het om geldboeten, dan wel bijdragen gaat.  De hogere opdecimes worden vanaf 01/01/2017 onmiddellijk toegepast t.a.v. de bijdrage, ook al betreft het feiten van vóór 01/01/2017.  T.a.v. de geldboeten wordt de verhoging slechts toegepast als veroordeeld wordt voor feiten gepleegd vanaf 01/01/2017.

Wanneer er wordt veroordeeld voor eendaadse samenloop, i.e. wegens feiten die zowel van vóór, als van ná 01/01/2017 dateren, dan wordt er vermenigvuldigd met een factor 8.  Dit geldt ook bij een voortdurend misdrijf waarbij het feit aanvangt vóór 01/01/2017 en voortduurt ná 01/01/2017.

Indien de juiste datum van de feiten niet kan worden bepaald als vóór of ná 01/01/2017, dient nog vermenigvuldigd te worden met een factor 6.

Zie P. ARNOU, "Opdecimes" - Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer.

Wat zijn opdecimes (opdeciemen) ?

 

Domein in de kijker

Online-Incasso (debiteurenbeheer)

Onze tussenkomst op zich maakt uw debiteur duidelijk dat u uw zaken opvolgt, terwijl u zelf de focus op het doel van uw onderneming en/of dat van de aandeelhouders houdt.  Een efficiënt debiteurenbeheer vereist dat u kort op de bal speelt, en wanbetalers niet hun eigen weg laat gaan.  Wij ondersteunen u daarin !  Lukt het u niet zelf voor 100%, dan nemen wij reeds in een vroeg stadium de betalingsopvolging van uw onbetaalde verkoopfacturen over en wordt uw debiteur -met aandacht voor uw klantenrelatie- eerst nog vriendelijk gevraagd de goederen en/of diensten die u leverde, te betalen.  

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Kadastrale info

http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE: Zeer interessante website. Op deze website kan je, gratis, onder meer:

·    de kadastrale nummering van alle percelen onroerende goederen in België terugvinden;

·    de oppervlakte per perceel meten;

·    …

 

 

Dienst in de kijker

Online aanmaak van dossiers, inzage en opvolging

Wij bieden onze cliënten en eventuele tussenpersonen (bv. uw boekhouder of uw makelaar) de mogelijkheid aan om dossiers die ons worden toevertrouwd, online op te volgen in een beveiligde webapplicatie.  Zo beschikken u en uw eventuele vertrouwenspersoon ten allen tijde en overal over de meest recente en meest volledige informatie m.b.t. het dossier dat aldus online beheerd wordt.

Lees meer...