logoVOF_ico   Het advocatenkantoor Pollet & Ghys te Meulebeke, tussen Tielt en Roeselare (West-Vlaanderen), werd opgericht door advocaten Frederik POLLET en Veronique GHYS. Beide advocaten-vennoten zijn respectievelijk sinds 1995 en 2003 aan de balie.

Het kantoor ligt in het grensgebied van de arrondissementen Brugge en Kortrijk. U kan er terecht voor een algemene rechtspraktijk met bijzondere oriëntatie naar :

en 'last but not least' :

 

U bijstaan, onze zaak !

Steeds houden wij uw doel voor ogen en bedenken wij uw juridische strategie.

 

 


IN DE KIJKER : 

Op 1 juli 2017 treedt een nieuwe regeling in werking inzake het bevel tot betalen van verkeersboetes. Een programmawet van 25 december 2016 wijzigt daartoe de huidige regeling voorzien in art. 65/1 Wegverkeerswet (art. 45-50 Programmawet).

Huidige regeling (tot 1 juli 2017)
Het bevel tot betalen maakt deel uit van een vereenvoudigde procedure om bepaalde inbreuken op de Wegverkeerswet administratief af te handelen. Wanneer iemand een administratieve geldboete krijgt opgelegd, wordt die in eerste instantie onmiddellijk geïnd. Wordt de geldsom, na een eerste herinnering, niet betaald, dan stelt de procureur een minnelijke schikking voor en volgt desgevallend een tweede herinnering. Wordt de boete dan nog niet betaald, dan stuurt men een bevel tot betalen, van hetzelfde bedrag, per gerechtsbrief naar de overtreder. Indien de overtreder nog steeds niet betaalt en evenmin tijdig bezwaar indient, dan wordt het bevel van rechtswege uitvoerbaar. De geldsom wordt geïnd door de FOD Financiën via de normale burgerrechtelijke invorderingsprocedure, aangezien het gaat om een administratieve geldboete.

Lees meer: De administratieve geldboete in verkeerszaken en de nieuwe 'schorsing van het recht tot sturen'

Vanaf 01/01/2017 worden de opdecimes waarmee de wettelijk bepaalde geldboeten en bijdragen worden aangepast, verhoogd van 50 naar 70.  Praktisch betekent dit dat de geldboeten -zoals die wettelijk zijn bepaald- worden vermenigvuldigd met een factor 8 voor feiten die vanaf 01/01/2017 worden gepleegd.  De bijdrage aan het Fonds voor slachtoffers van geweldmisdrijven (25.00 EUR) en die wordt opgelegd na 01/01/2017 wordt eveneens vermenigvuldigd met een factor 8 (dus 200.00 EUR).  Het gaat enkel om geldboeten en bijdragen opgelegd door een Rechtbank.

Er is aldus een verschillende werking in de tijd naargelang het om geldboeten, dan wel bijdragen gaat.  De hogere opdecimes worden vanaf 01/01/2017 onmiddellijk toegepast t.a.v. de bijdrage, ook al betreft het feiten van vóór 01/01/2017.  T.a.v. de geldboeten wordt de verhoging slechts toegepast als veroordeeld wordt voor feiten gepleegd vanaf 01/01/2017.

Wanneer er wordt veroordeeld voor eendaadse samenloop, i.e. wegens feiten die zowel van vóór, als van ná 01/01/2017 dateren, dan wordt er vermenigvuldigd met een factor 8.  Dit geldt ook bij een voortdurend misdrijf waarbij het feit aanvangt vóór 01/01/2017 en voortduurt ná 01/01/2017.

Indien de juiste datum van de feiten niet kan worden bepaald als vóór of ná 01/01/2017, dient nog vermenigvuldigd te worden met een factor 6.

Zie P. ARNOU, "Opdecimes" - Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer.

Wat zijn opdecimes (opdeciemen) ?

 

Als beroepsverkoper van roerende goederen kan men de garantie op het verkochte goed niet uitsluiten bij de verkoop ervan aan particulieren.

Indien zich een gebrek manifesteert binnen de 2 jaar na de verkoop, én dit gebrek reeds aanwezig was bij de verkoop, dient de verkoper het goed te vervangen of herstellen. De verkoper kan dus enkel aan de garantieplicht ontsnappen indien hij kan aantonen dat het gebrek niet aanwezig was bij de verkoop van betreffend goed.

Bij verkoop van tweedehands goederen mag de verkoper een kortere termijn dan 2 jaar overeenkomen zonder dat deze termijn korter mag zijn dan 1 jaar

Opgelet, indien het gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de verkoop, van zowel nieuwe als tweedehandse (!) goederen, wordt het gebrek vermoed reeds aanwezig geweest te zijn bij de verkoop. Het tegenbewijs kan geleverd worden, doch dit kan enkel door aan te tonen dat het vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek. De rechtbanken beoordelen dit tegenbewijs zeer streng. De rechtbanken aanvaarden zelden het tegenbewijs. In het grootste deel van de gevallen is de verkoper aldus gehouden om het verkochte goed te herstellen of te vervangen indien het goed binnen de 6 maanden na verkoop een gebrek vertoont.

 

Domein in de kijker

Verkeersovertredingen en -ongevallen (verkeersrecht)

A. Uw strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank.

U ontving een 'pro justitia', een 'bevel tot dagvaarding' (aan een gerechtsdeurwaarder) om te verschijnen en u te verdedigen voor de Politierechtbank of u verwacht een dagvaarding te krijgen omdat u verdacht wordt van een ernstige verkeersinbreuk.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Kadastrale info

http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE: Zeer interessante website. Op deze website kan je, gratis, onder meer:

·    de kadastrale nummering van alle percelen onroerende goederen in België terugvinden;

·    de oppervlakte per perceel meten;

·    …

 

 

Dienst in de kijker

Procederen

In sommige gevallen is een procedure onvermijdelijk.  Het procesrecht bevat evenwel tal van valkuilen.  Wij beschikken over een doorgedreven kennis en ervaring op het  gebied van procederen om uw belangen terdege te verdedigen.